js正则标志/g /i /m的用法,以及实例

张映 发表于 2010-10-28

分类目录: nodejs/vue/js/jquery

标签:, , ,

正则的思想都是一样的,但是具体的写法会有所不同,在这里提到的/g,/i,/m在其他的地方也许就不能用了。

一,js正则标志/g,/i,/m说明

1,/g 表示该表达式将用来在输入字符串中查找所有可能的匹配,返回的结果可以是多个。如果不加/g最多只会匹配一个

2,/i  表示匹配的时候不区分大小写

3,/m 表示多行匹配,什么是多行匹配呢?就是匹配换行符两端的潜在匹配。影响正则中的^$符号


二,实例说明

1,/g的用法

<script type="text/javascript">
str = "tankZHang (231144)"+
 "tank ying (155445)";
res = str.match(/tank/);  //没有加/g
alert(res);         //显示一个tank

res = str.match(/tank/g);  //加了/g
alert(res);         //显示为tank,tank
</script>

2,/i的用法

<script type="text/javascript">
str = "tankZHang (231144)"+
 "tank ying (155445)";
res = str.match(/zhang/);    
alert(res);                  //显示为null

res = str.match(/zhang/i);   //加了/i
alert(res);                  //显示为ZHang
</script>

3,/m的用法

<script type="text/javascript">
var p = /$/mg;
var s = '1\n2\n3\n4\n5\n6';
alert(p.test(s));  //显示为true
alert(RegExp.rightContext.replace(/\x0A/g, '\\a'));  //显示\a2\a3\a4\a5\a6
alert(RegExp.leftContext);    //显示为竖的2345
alert(RegExp.rightContext);   //显示为6

var p = /$/g;
var s = '1\n2\n3\n4\n5\n6';
alert(p.test(s)); //显示为true
alert(RegExp.rightContext.replace(/\x0A/g, '\\a')); //什么都不显示
alert(RegExp.leftContext);  //显示为竖的123456
alert(RegExp.rightContext);  //什么都不显示

var p = /^/mg;
var s = '1\n2\n3\n4\n5\n6';
alert(p.test(s));    //显示为true
alert(RegExp.rightContext.replace(/\x0A/g, '\\a')); //显示为1\a2\a3\a4\a5\a6
alert(RegExp.leftContext);     //显示为竖的12345
alert(RegExp.rightContext);    //显示为6
</script> 

//从上例中可以看出/m影响的^$的分割方式

上面说的三个例子,/i,/g,/m分开来说的,可以排列组合使用的。个人觉得/m没有多大用处转载请注明
作者:海底苍鹰
地址:http://blog.51yip.com/jsjquery/1076.html

1 条评论

 1. 公子千千 留言

  写东西,忘了这几个的含义了,写的挺好,转了,地址:

  liuqianfei.com/blog/da1dc46a639b4de69ad99b4d20067cd8

留下评论

留下评论
 • (必需)
 • (必需) (will not be published)
 • (必需)   5X5=?